OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
28 Sierpnia 2018
Wtorek
Imieniny obchodz±:
Adelina, Aleksander,
Aleksy, Augustyn,
Patrycja, Sobies³aw,
Stronis³aw
Do koñca roku zosta³o 126 dni.

Nauka Jêzyka Angielskiego

Dodaj do ulubionych

 
Od dnia 08.12.2008r.
odwiedzi³o nas: 1223991 internautów.
Nowa strona internetowa szko³y

Nowa strona internetowa szko³y

 

 

 

UWAGA! Dnia  5 maja 2013 roku strona internetowa pod widoczn± postaci± zakoñczy³a dzia³alno¶æ.


 
Wojewódzki Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych

5034072066

 

26 marca w M³odzie¿owym Domu Kultury w Opolu, odby³ siê konkurs zdobienia jaj wielkanocnych. Nasz± szko³ê reprezentowa³y uczennice: Ada Miszta VIe, Natalia Zaborowska VI b, Anna Moroszkiewicz VIe (opiekun- Dorota Szelewska) oraz Hanna Sikorska II d, Barbara Lehmann IId, Julia Pietrzak III d (opiekun-Anita Majka). Dziewczyny wykonywa³y swoj± pracê konkursow±, wykorzystuj±c jedn± z tradycyjnych ludowych technik zdobniczych takich jak: technika rytownicza, technika batikowa b±d¼ oklejanie jajka. 

 

 
Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Projekt Kartki Wielkanocnej"

Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Projekt Kartki Wielkanocnej"

 

 

20 marca 2013 r., w M³odzie¿owym Domu Kultury w Opolu, odby³a siê uroczysto¶æ rozstrzygniêcia Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Projekt kartki wielkanocnej”. Laureatkami zosta³y trzy uczennice naszej szko³y: Aleksandra Kurdziel VI a (opiekun- Dorota Szelewska) Martyna Ulikowska III d i Julia Pietrzak III d (opiekun- Anita Majka). 

 

 
XI Miêdzyszkolny Konkurs Origami 2013

XI Miêdzyszkolny Konkurs Origami 2013

 

 

Sandra Wysocka - uczennica klasy II a oraz Piotr Klonowski – kl. IV c, zostali laureatami Miêdzyszkolnego Konkursu Origami- „ Ikebany i bukiety”. Kompozycje kwiatowe Sandry i Piotra przyci±ga³y uwagê pomys³owo¶ci± wykonania i oryginaln± kolorystyk±. Zwyciêzcy otrzymali piêkne ksi±¿ki i dyplomy oraz s³odki poczêstunek.

 

 
Leonek znowu w drodze

4156550590

Wyj±tkowy mieszkaniec naszej szkolnej biblioteki, myszka Leonek, po raz kolejny wyruszy³a w podró¿. Dwunastego lutego, pod opiek± dwóch nauczycielek, wsiad³a do autokaru w Opolu i ju¿ po oko³o 16 godzinach podró¿y wita³a siê w hotelu w Dudelange z kolegami ze szkó³ partnerskich. Podczas kolejnych dni przys³uchiwa³a siê nauczycielom, którzy planowali wyj±tkowe warsztaty dla uczniów, dotycz±ce oczywi¶cie ksi±¿ek. Dzieciaki maj± siê spotkaæ ju¿ pod koniec kwietnia tego roku, w Remerschen w Luksemburgu, tak¿e pracy, ale i pomys³ów by³o wiele. Najbardziej emocjonuj±cy dla Leonka by³ jednak fakt, ¿e ju¿ nied³ugo stanie siê g³ównym bohaterem ksi±¿ki, któr± wspólnie pisz± i ilustruj± uczniowie i nauczyciele szkó³ partnerskich. Teksty we wszystkich jêzykach przesz³y ju¿ ostatnie szlify w Dudelange, wiêc premiera ksi±¿ki zbli¿a siê wielkimi krokami.

 

 
Mistrzostwa Miasta Opola w mini pi³kê rêczn±
24 stycznia 2013 roku w hali sportowej KS „Gwardia” Opole odby³ siê fina³ Mistrzostw Miasta Opola w mini pi³kê rêczn±. Nasza dru¿yna, która wyst±pi³a w sk³adzie:
Jan Kowalczyk, Mateusz Brzoza, Kacper Radoñ, Jakub Pietrakowski, Mateusz Waliduda, Aleksander Szmer, Kacper Goleñ, Jan Dogiel, Szymon Angowski, Filip Dopiera³a, Maciej Grzesiak, opiekun Gra¿yna Presz, wygrywaj±c wszystkie mecze zajê³a I miejsce i awansowa³a do rozgrywek wojewódzkich.
 
««  start « poprz. 1 763-453-4653 3 4 573-945-1712 6 (917) 915-5550 8 9 8433749171 nast.  » (770) 702-0510

Pozycje :: 1 - 6 z 265